Header rfcf

Samhällets stöd

Publiceringsdatum: 25 november 2019

Här hittar du kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med cystisk fibros eller PCD. Det finns också bra information på Försäkringskassans hemsida under fliken Funktionsnedsättning.

Vi hoppas att du genom denna information lättare kan hitta vilket stöd du som familj eller vuxen kan ansöka om. Du har alltid rätt att ansöka om stöd men det innebär inte att du alltid kommer bli beviljad stöd.


BOSTAD

Bostadsanpassningsbidrag

Behöver du anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos din kommun. Det kan gälla möjlighet för dig eller ditt barn att sköta din dagliga behandling. Kontakta din kommun för mer information.

Bostadstillägg

Har du aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Kommunalt bostadsbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bostadsbidrag om du behöver en större bostad på grund av din sjukdom. Alla kommuner har inte detta bidrag och reglerna varierar mellan kommunerna. Kontakta din kommun för mer information.


EKONOMISK STÖD OCH BIDRAG

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning (på heltid eller deltid) är till för dig i åldern 19-29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av bl a sjukdom. Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Du kan få aktivitetsersättning om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskola eller gymnasium. Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Handikappersättning

Den 1 januari 2019 byttes handikappersättning ut mot merkostnadsersättning. Du som har beslut på handikappersättning får information från Försäkringskassan om vilka övergångsregler som gäller.

Merkostnadsersättning

Du som har merkostnader på grund av din sjukdom cf/pcd eller är förälder till ett barn med cf/pcd kan få ersättning från Försäkringskassan. Merkostnadsersättning kan beviljas på fem ersättningsnivåer. Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Omvårdnadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med cf/pcd kan ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Ansökan kan göras från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Vårdbidrag

1 januari 2019 byttes vårdbidrag ut mot merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. För dig som har vårdbidrag finns övergångsregler. Läs mer på: www.forsakringskassan.se

Sjukersättning

Om du troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av din sjukdom kan du ansöka om sjukersättning från du fyller 19 år. Ansökan görs till Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Särskilt högriskskydd

Om du på grund av din sjukdom kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller är sjuk länge (mer än 28 dagar i följd) kan du ansöka om särskilt högriskskydd. Du slipper karensdag och din arbetsgivare får ersättning från första sjukdag.
Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Förebyggande sjukpenning

Du kan få förebyggande sjukpenning om du har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga och på grund av behandlingen behöver avstå från arbete under minst en fjärdedelav din arbetstid per dag. Läkares behandlingsplan ska godkännas av Försäkringskassan. Ansökan görs till Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning, VAB, är en ersättning du kan få om du måste vara hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn om:
-ditt barn är under åtta månader och ligger på sjukhus
-ditt barn är mellan 9 månader och tolv år
-ditt barn är 12-16 år och behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern

Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se


TANDVÅRDSSTÖD

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en sjukdom som innebär en risk för försämrad tandhälsa.
Du kan få bidraget om du fyller minst 23 år under året och är försäkrad i Sverige. Bidraget är (2019) på 600 kr/halvår.

Du kan ha rätt till bidraget om du har cystisk fibros. Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkare eller tandhygienist behöver ha ett läkarintyg som styrker diagnosen cystisk fibros.


RESOR och FÄRDMEDEL

Bilstöd

Du kan ansöka om bilstöd om du eller ditt barn har stora svårigheter att åka med kollektiv- trafik på grund av smittorisk. Bilstödet är ett bidrag för att du ska kunna köpa ett fordon. Ansökan görs till Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

I särskilda fall kan du få bidrag till körkortsutbildning i samband med att du köper en bil som du får bilstöd för. Se mer information på: www.forsakringskassan.se

Färdtjänst

Färdtjänst är för dig som har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafik t ex på grund av smittorisk. Du ansöker hos din kommun/stadsdelsförvaltning och beviljas du färdtjänst får du åka med taxi. Du kan även ansöka om riksfärdtjänst om du behöver resa utanför din kommun/region. Även denna ansökan görs till din hemkommun. Information om vad som krävs i form av läkarintyg mm hittar du på din kommuns hemsida. Där finns även uppgifter på vad färdtjänstkostnaden för dig är i din kommun/region.

Sjukresor

Sjukresor är till och från vård och behandling för didg som inte kan resa medkollektivtrafik. Vårdgivaren bedömer ditt medicinska behov av sjukresa. Kontakta vårdgivaren inför besöket.


EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du hittar information på Skolverkets hemsida under Extra anpassningar och särskilt stöd och på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida under fliken Funktionsnedsättning: skolverket.se och spsm.se


MYNDIGHETER

Det finns flera myndigheter inom funktionshindersområdet. Du kan läsa mer om respektive myndighet på deras webbplats.

Alla myndigheter ska svara på frågor och ge vägledning i frågor som rör deras verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och myndigheter ska uttrycka sig så att det är lätt att förstå. Ärenden ska handläggas snabbt.

Några myndigheter är:

• Arbetsförmedlingen arbetsformedlingen.se
• Diskrimineringsombudsmannen do.se
• Försäkringskassan forsakringskassan.se
• Inspektionen för vård och omsorg ivo.se
• Skolverket skolverket.se
• Socialstyrelsen socialstyrelsen.se


LAGAR

Det finns lagar som reglerar stödet till dig som har en funktionsnedsättning. På webbplatsen riksdagen.se finns alla svenska lagar.

Några lagar är:

• Hälso- och sjukvårdslagen
• Lag om bostadsanpassningsbidrag
• Lag om färdtjänst
• Patientlagen
• Socialförsäkringsbalken
• Socialtjänstlagen


NÄR DET INTE FUNGERAR

Om det uppstår problem i kontakten med myndigheter finns det olika instanser du kan vända dig till.

Inspektionen för vård och omsorg

Om du anser att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter enligt socialtjänstlagen eller LSS kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är den myndighet som ser till att socialtjänsten följer reglerna. Har du beviljats en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS men inte fått den inom tre månader kan kommunen tvingas betala böter. Kommunen är skyldig att anmäla beslut som inte verkställts till IVO. Det är sedan förvaltningsrätten som prövar frågan om särskild avgift: ivo.se

Justitieombudsmannen

Anser du att en myndighet behandlat dig felaktigt eller orättvist kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Du bör klaga inom två år efter att myndigheten behandlat ditt ärende. JO granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar och kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar. Har någon begått en brottslig handling i tjänsten kan JO väcka åtal för tjänstefel eller annat brott: jo.se

Läkemedelsförsäkringen

Om du tror att du skadats av ett läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du göra en anmälan till Läkemedelsförsäkringen: lff.se

Patientnämnden

Är du inte nöjd med vård, bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående fått, kan du kontakta patientnämnden som är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner: ivo.se

Patientskada

Drabbas du av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du måste anmäla en skada inom tre år. Anmälan skickas till LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag: lof.se

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan du prata med den berörda personalen eller chefen för verksamheten. Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål skriftligt. Ofta finns ett formulär på verksamhetens hemsida eller en blankett du kan använda. Du ska få svar inom fyra veckor: socialstyrelsen.se

Md medlem2
Md kontaktaoss2
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md qr kod
Md 90 konto logo rgb box
Stöd forskningen om cystisk fibros i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md unknown
Md antibiotikakollen
Md lederhausen annons
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub