Final

Forskningsfonder

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond:

Syfte: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros. Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros. Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.

Beslutande organ: Styrelsen för Stiftelsen Riksförbundets Cystisk Fibros Forskningsfond.

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond utannonserar härmed stipendier att användas till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.

Ansökan skall innehålla följande rubriker:

  • Bakgrund
  • Syfte/Frågeställningar
  • Arbetsplan, material och metodik
  • Budget
  • Preliminära resultat
  • Betydelse
  • Redogörelse för resultat av tidigare erhållet stöd från RfCF

Medlen beviljas som stipendium (utbetalas direkt till stipendiat). Ändamålet för sökt anslag skall anges, antal månader, önskat belopp, liksom var och hur arbetet skall genomföras. Sökanden skall bifoga meritförteckning (CV) och publikationslista samt intyg från handledare alt. prefekt/verksamhetschef att ledighet kommer att beviljas. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan i fyra exemplar skall ställas till:
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond och Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond, RfCFs kansli,
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala och skall vara kansliet tillhanda senast den 1 september.

Md sk rmbild  3
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett friskare liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md gava
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md genia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub