Final

Forskningsfonder

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond utannonserar härmed stipendier att användas till att på friställd tid bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros.

Ansökan skall innehålla följande rubriker:

  • Bakgrund
  • Syfte/Frågeställningar
  • Arbetsplan, material och metodik
  • Budget
  • Preliminära resultat
  • Betydelse
  • Redogörelse för resultat av tidigare erhållet stöd från RfCF

Medlen beviljas som stipendium (utbetalas direkt till stipendiat). Ändamålet för sökt anslag skall anges, antal månader, önskat belopp, liksom var och hur arbetet skall genomföras. Sökanden skall bifoga meritförteckning (CV) och publikationslista samt intyg från handledare alt. prefekt/verksamhetschef att ledighet kommer att beviljas. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan beaktas ej. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan i fyra exemplar skall ställas till:
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond och Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond, RfCFs kansli,
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala och skall vara kansliet tillhanda senast den 1 september.

Riksförbundet Cystisk Fibros utlyser

FORSKARTJÄNST/STIPENDIUM

för

CYSTISK FIBROSFORSKNING

För att stärka återväxten av forskning och behandling av patienter med Cystisk Fibros så utlyser Riksförbundet Cystisk Fibros en eller två forskartjänster alternativt stipendier på totalt maximalt ett år. Syftet är att ge en möjlighet att koncentrera sig på forskning under en tid omfattande minst 3 månader.

Sökanden kan vara doktorand. Doktorandprojektet skall i så fall vara inriktat mot Cystisk Fibros. Är sökanden disputerad, krävs att hon/han redan bedriver forskning inriktat mot Cystisk Fibros eller att ansökan avser sådan forskning.

Beroende på sökandens nuvarande anställning/lön kan RfCF betala lön i paritet med sökandens nuvarande anställning eller kompetensnivå. Medlen utbetalas då till vederbörandes huvudman (universitet, landsting) och innefattar lön, LOP och OH. Ett särskilt avtal skall då upprättas för detta. Alternativt kan sökanden erhålla ett skattefritt stipendium motsvarande nuvarande lön efter skatt.

Ansökan skall innefatta en forskningsplan på 2–5 sidor, CV samt bibliografi. Vidare skall anges var och i vilken miljöforskningen skall ske, hur lång tid som ansökan avser och namn på två referenspersoner.

Ansökan skall innehålla nuvarande lön och tänkt arbetsgivare och dess LOP och OH.

Om ansökan avser stipendium, skall sedvanlig specifikation över hur anslaget skall disponeras bifogas.

Ansökan insändes senast 1 september 2017 till

Riksförbundet Cystisk Fibros

Kungsgatan 64

75318 Uppsala

info@rfcf.se

Md sk rmbild  41
Md swish logo primary cmyk
Swisha ditt stöd till kampen för ett bättre liv med CF och PCD till 123 351 31 32.
Md 90 konto
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8
Md cf blad
Stöd RfCf genom att bli medlem! Medlemskapet inkl bl a CF-bladet 4 nr/år.
Md img 0099
Beställ armbandet med texten "Cure CF" i webbutiken och bidra till RfCF:s forskningsfond!
Md gava
Md donera mera
Md  logga fonden citronfj rilen
Md human
Humanfonden: spara med hjärtat!
Md genia
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub